Identifying and Countering Holocaust Distortion: Lessons for and from Southeast Asia

แนวคิดในการนำเสนอเรื่องราว: Natalia Sineaeva (โปแลนด์), Sayana Ser (กัมพูชา), Vitalii Boico (มอลโดวา), Rafal Pankowski (โปแลนด์) 
ผู้ประสานงาน : Thet Swe Win (พม่า), Sammy Samuels (พม่า), วริตตา ศรีรัตนา (ไทย) 
ผู้แปล: Sayana Ser (ภาษาเขมร), Yaya (David) Aye Myat (ภาษาพม่า),  วิรกานต์ ซัลมองด์ (ภาษาไทย) 
บรรณาธิการภาษาอังกฤษ : Kevin McRobb (โปแลนด์)

อะไรคือการปฏิเสธและการบิดเบือนโฮโลคอสต์

อะไรคือการปฏิเสธโฮโลคอสต์ (Holocaust denial)

การปฏิเสธเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์   อ่านเพิ่มเติม

ผู้ปฏิเสธโฮโลคอสต์อ้างว่าอะไร

การปฏิเสธ (หรือการคัดค้าน) โฮโลคอสต์นั้นถือว่าเป็นรูปแบบของการแก้ไขทางประวัติศาสตร์ (historical revisionism) ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองที่รุนแรงที่สุด แม้จะมีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าคำว่า การปฏิเสธโฮโลคอสต์ และ การแก้ไข นั้นเป็นการกระทำที่ต่างกัน แต่ก็มักมีการใช้คำว่า ‘การแก้ไขโฮโลคอสต์’ (‘Holocaust revisionism’) ในการบรรยายเชิงวิชาการหรือในที่สาธารณะ ผู้ที่ปฏิเสธมักจะเรียกตนเองว่า ‘นักแก้ไข’ (‘revisionists’) การใช้คำเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคนเหล่านื้ที่ต้องการแสดงว่าตนเป็นนักวิชาการและนักค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง อ่านเพิ่มเติม


[1] ‘Historical revisionism’ is the reinterpretation of already established views on motivation, evidence of certain historical events.

อะไรคือการบิดเบือนโฮโลคอสต์และการบิดเบือนต่างจากการปฏิเสธอย่างไร

การปฏิเสธโฮโลคอสต์คือการปฏิเสธข้อเท็จจริงโดยสมบูรณ์ที่ว่ามีโฮโลคอสต์เกิดขึ้น ในขณะที่การบิดเบือนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นและแยกออกมาได้ยากกว่า โดยมันคือปรากฎการณ์การบิดเบือนและจัดการข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่อผลลัพธ์ที่ตนต้องการ  International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Working Definition of Holocaust Denial and Distortion.
อ่านเพิ่มเติม

การบิดเบือนโฮโลคอสต์ในยุโรปตะวันออก - เรื่องราวการถกเถียง 

ในขณะที่ทางตะวันตกได้มีการพูดคุยเรื่องปัญหาของโฮโลคอสต์มากขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 แต่สำหรับในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกนั้น การพูดคุยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นความท้าทายบทใหม่หลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายลง โดยที่การย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตยังคงมาคู่กันกับการแข่งขันกว่าใครเป็นเหยื่อที่เลวร้ายกว่ากัน และยังมีการด้อยค่าและการบิดเบือนโฮโลคอสต์อีกหลายประเภทซึ่งถูกนำไปอุดรอยรั่วหลังจากที่ประวัติศาสตร์ชาติที่เคยยิ่งใหญ่ล่มสลายไป
อ่านเพิ่มเติม 

เราสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์โฮโลคอสต์ได้หรือไม่ เราจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบการทำให้เรื่องรุนแรงกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญ การนำเหยื่อมาใช้เป็นเครื่องมือ และการการปฏิบัติว่าโฮโลคอสต์เป็นเรื่องไม่มีสาระได้อย่างไร

เรามักมองโฮโลคอสต์ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นกระบวนทัศน์ (paradigmatic genocide) ซึ่งช่วยให้ครูและนักนักเรียนเช้าใจเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการกระทำที่โหดร้ายอื่น ๆ โฮโลคอสต์ถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสนทนาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือปัญหาอ่อนไหวร่วมสมัยอื่น
อ่านเพิ่มเติม

เราจะต่อต้านผู้ปฏิเสธโฮโลคอสต์ได้อย่างไรบ้าง

หลายประเทศในยุโรปมีกฎหมายห้ามไม่ให้ปฎิเสธว่าเหตุการณ์โฮโลคอสต์ไม่ได้เกิดขึ้น และหลายประเทศยังมีการออกกฎหมายต่อต้านความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่กว้างกว่า
อ่านเพิ่มเติม